Trung tâm cuộc gọi mới mở cửa cho cộng đồng doanh nghiệp (4.21.20)

Tish GallegosThông báo, Tin tức chí

Ban Phát triển Lực lượng lao động của Quận Contra Costa hỗ trợ các doanh nghiệp và nhân viên của họ bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Hỗ trợ dành cho cộng đồng doanh nghiệp có sẵn theo số (833) 320-1919 Bắt đầu từ thứ Năm, ngày 23 tháng XNUMX Concord, California (tháng XNUMX…