EHSD công bố CalFresh Thành tựu hợp tác

Tish GallegosĐiểm nổi bật của Chương trình

EHSD tự hào công bố những thành tựu quan trọng của Quận Contra Costa CalFresh Quan hệ đối tác. Các CalFresh Sứ mệnh của đối tác là tăng cường CalFresh tuyển sinh (trước đây là Phiếu Thực phẩm), cải thiện an ninh lương thực, và …