Khung video có Giám đốc EHSD Kathy Gallagher

CBS5: Đề xuất thay đổi CalFresh Các quy tắc và tác động tiềm tàng đối với Contra Costa

Tish GallegosTrong truyền thông

Giám đốc Kathy Gallagher bình luận về đề xuất mới của USDA nhằm thay đổi hiện tại CalFresh quy định dành cho các gia đình đủ điều kiện nhận CalWORKs. Những thay đổi được đề xuất có thể mất vài tháng để thực hiện nếu được phê duyệt…

EHSD công bố CalFresh Thành tựu hợp tác

Tish GallegosĐiểm nổi bật của Chương trình

EHSD tự hào công bố những thành tựu quan trọng của Quận Contra Costa CalFresh Quan hệ đối tác. Các CalFresh Sứ mệnh của đối tác là tăng cường CalFresh tuyển sinh (trước đây là Phiếu Thực phẩm), cải thiện an ninh lương thực, và …