Cơ hội việc làm với Việc làm & Dịch vụ Nhân sinh

Chúng tôi liên tục tuyển dụng việc làm. Nhân viên xã hội, Nhân viên đủ điều kiện, Thư ký và Thư ký. Bạn có thể tìm việc làm với chúng tôi trên Trang web của Quận tại đây:  http://www.co.contra-costa.ca.us/361/Human-Resources