Sự xuất sắc trong tất cả những gì chúng tôi làm…

Hình ảnh

Tầm nhìn

Quận Contra Costa sẽ tiếp tục là một cộng đồng thịnh vượng, nơi tất cả các cá nhân và gia đình có thể khỏe mạnh, an toàn, an ninh và tự cung tự cấp.
Hình ảnh

Sứ mệnh

Việc làm và Dịch vụ Nhân sinh (EHSD) hợp tác với cộng đồng để cung cấp các dịch vụ có chất lượng nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ, bảo vệ và trao quyền cho các cá nhân và gia đình đạt được khả năng tự cung tự cấp.
Hình ảnh

Giá trị cốt lõi của chúng tôi

Thúc đẩy sự xuất sắc của tổ chức: Chúng tôi đánh giá cao nhân viên của mình và khuyến khích tất cả họ làm việc tốt nhất. Chúng tôi cung cấp một môi trường khuyến khích sức khỏe và sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
Mang lại trải nghiệm khách hàng đặc biệt: Chúng tôi hướng đến khách hàng, đáp ứng và tôn trọng. Chúng tôi đại diện cho phẩm giá của tất cả mọi người, làm việc để đảm bảo mọi người đều phát huy hết tiềm năng của mình.
Hình ảnh
Giao tiếp cởi mở: Chúng ta minh bạch, trung thực, tôn trọng và có ý định tích cực trong mọi giao tiếp. Chúng tôi tích cực lắng nghe khách hàng, trả lời phản hồi, câu hỏi và nhu cầu của họ.
Nắm lấy thay đổi: Chúng tôi coi sự thay đổi là cơ hội để cải thiện và cung cấp các dịch vụ xuất sắc cho khách hàng, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp cộng đồng. Chúng tôi coi sự đổi mới và công nghệ như một con đường quan trọng để thay đổi và cố gắng duy trì tính tò mò và chiến lược trong mọi việc chúng tôi làm.
Hình ảnh
Thực hành hành vi đạo đức: Chúng tôi coi trọng tính chính trực và trung thực trong mọi tương tác của mình. Chúng tôi tự chịu trách nhiệm về công việc mẫu mực của tất cả mọi người.
Tôn trọng sự đa dạng: Chúng tôi tôn trọng sự khác biệt của từng cá nhân, sự hòa nhập giá trị và sự công bằng cho tất cả mọi người.