Tự đánh giá mức độ trưởng thành của bảo mật

Tự đánh giá mức độ trưởng thành của bảo mật

Đánh giá nhận thức về bảo mật này là hướng dẫn để đánh giá định lượng mức độ hiện tại của bạn. Bảng tính này không chứa bất kỳ macro hoặc liên kết bên ngoài nào. (Xét cho cùng, tất cả đều liên quan đến vấn đề bảo mật.) Không có mật khẩu nào để bỏ bảo vệ bảng tính vì các công cụ để bẻ khóa chúng đều có sẵn. Đây được coi là một công cụ nguồn mở nên bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin đầu vào.

Nếu bạn có ý tưởng để làm cho nó hoàn thiện hơn (thay đổi câu hỏi xếp hạng hoặc câu hỏi bổ sung), vui lòng gửi email cho Dave Eisenlohr theo địa chỉ [email được bảo vệ]