Thanh tra viên

Bạn có cần trợ giúp để nhận các dịch vụ hoặc tiếp cận các phúc lợi của mình không?

Thanh tra viên là người độc lập và vô tư, có thể hỗ trợ bạn đạt được giải pháp cho các xung đột hoặc khiếu nại liên quan đến CalWorks, Medi-Cal, CalFresh (Phiếu thực phẩm), Hỗ trợ chung, Dịch vụ hỗ trợ tại nhà, Dịch vụ bảo vệ người lớnTrẻ em & Gia đình.

Để liên hệ với thanh tra viên:

Đối với các vấn đề liên quan đến các chương trình phúc lợi và Dịch vụ Bảo vệ Người lớn:
Julie Peck
(925) 788-1722
[email được bảo vệ]

Đối với các vấn đề liên quan đến Dịch vụ Trẻ em & Gia đình:
Thanh tra CFS
(925) 334-0698
[email được bảo vệ]

Mục đích chính của Chương trình Thanh tra của chúng tôi là thúc đẩy và duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa Việc làm & Dịch vụ Nhân sinh và bạn, những khách hàng của chúng tôi.