Văn phòng Giám đốc

Chào mừng bạn đến với Dịch vụ Việc làm & Con người!

Với gần 2,000 nhân viên tận tâm, chúng tôi cung cấp các chương trình và dịch vụ phúc lợi cho hơn 350,000 cư dân mỗi tháng!

Những dịch vụ này bao gồm hỗ trợ công cộng (CalFresh, Medi-Cal, CalWORKs, Hỗ trợ chung và các chương trình năng lượng gia đình); các dịch vụ bảo vệ và hỗ trợ cho trẻ em, gia đình các em cũng như cho người lớn tuổi và người phụ thuộc; chăm sóc trẻ em thông qua chương trình Head Start của chúng tôi; và phát triển lực lượng lao động.

Chúng tôi đảm bảo rằng Quận Contra Costa tiếp tục phát triển mạnh mẽ như một cộng đồng, nơi tất cả các cá nhân và gia đình có thể khỏe mạnh, an toàn, đảm bảo và tự cung tự cấp.

Sứ mệnh

Việc làm và Dịch vụ Nhân sinh (EHSD) hợp tác với cộng đồng để cung cấp các dịch vụ có chất lượng nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ, bảo vệ và trao quyền cho các cá nhân và gia đình đạt được khả năng tự cung tự cấp.

Giá trị cốt lõi của chúng tôi

  • Thúc đẩy sự xuất sắc của tổ chức
  • Mang lại trải nghiệm khách hàng đặc biệt
  • Giao tiếp cởi mở
  • Nắm lấy thay đổi
  • Thực hành hành vi đạo đức
  • Tôn trọng sự đa dạng

Chúng tôi tự hào được cộng tác với các đối tác cộng đồng của mình để cùng nhau xây dựng tương lai tươi sáng hơn trong suốt cuộc đời.


 

 
Marla Stuart, Tiến sĩ MSW