Bởi các con số

  1. Ngân sách EHSD năm 2014 bao gồm tổng chi tiêu là $448,701,212 với Chi phí ròng của Quận từ Quỹ Chung của Quận chỉ là 4.2%. 95.8% còn lại bao gồm Doanh thu của Tiểu bang và Liên bang.
  2. Nhân sự EHSD hiện tại là 2,150 vị trí Tương đương Toàn thời gian (FTE) được dự toán.

Hồ sơ nhân sự năm 2014 theo chức năng và cấp bậc

LOẠI NGHỀ NGHIỆP CÁC VỊ TRÍ ĐÃ ĐÓNG PHẦN TRĂM
Quan chức và quản trị viên 68 4%
Chuyên gia 542 32%
Kỹ thuật viên 398 23%
Hành chính Hỗ trợ 688 40%
Bảo trì dịch vụ 11 1%
Tổng số: 1707 100%

Hồ sơ nhân viên theo chủng tộc, dân tộc và giới tính

CHỦNG TỘC/DÂN TỘC PHẦN TRĂM
trắng 34%
Người Mỹ gốc Phi / Da đen 29%
Tây Ban Nha / La tinh 22%
Người Mỹ gốc Á 7%
Người Mỹ gốc Hawaii/Người Mỹ gốc đảo Thái Bình Dương 1%
Người Mỹ gốc Philippines 7%
Người Mỹ da đỏ / thổ dân Alaska 0%
TOTAL 100%

 


Các chỉ số hiệu suất EHSD