CalFresh Tính toàn vẹn của chương trình

Đơn vị chịu trách nhiệm về tính toàn vẹn của chương trình, đảm bảo chất lượng và các hoạt động chính xác trong CalFresh chương trình. Trợ lý Liêm chính của Chương trình thực hiện đánh giá trường hợp và các hoạt động về liêm chính của chương trình trong Phòng Dịch vụ Nhân sinh và Việc làm. Điều phối viên về tính liêm chính của chương trình cung cấp các báo cáo về kết quả về tính liêm chính của chương trình; tiến hành nghiên cứu về xu hướng làm việc cá nhân và các vấn đề tuân thủ; cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho nhân viên bộ phận liên quan đến các hoạt động cần thiết để đạt được và duy trì tính toàn vẹn và chính xác của chương trình; cũng tư vấn cho các Giám đốc Văn phòng, Giám đốc Sở và Người giám sát về kết quả và hậu quả của các phát hiện về tính toàn vẹn của chương trình và đề xuất các hành động khắc phục cần thiết để cải thiện hoặc nâng cao tính chính xác và tuân thủ quy định.

Liên hệ: Vince Odusanya, Điều phối viên Liêm chính của Chương trình (925) 608-6090