Chăm sóc trẻ em

CalWorks Chăm sóc Trẻ em được gọi là Giai đoạn 1 là một dịch vụ hỗ trợ dành cho người lớn được yêu cầu tham gia vào CalWORKs Chương trình Phúc lợi Việc làm (WTW).

Bộ Dịch vụ Xã hội California (CDSS) cung cấp kinh phí cho các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc trẻ em cho những phụ huynh được chấp thuận cho CalWORKs, bắt buộc phải tham gia chương trình Welfare-to-Work và có ít nhất một con dưới 13 tuổi. Để đủ điều kiện nhận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc trẻ em theo quy định CalWORKs chương trình bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Bạn, phụ huynh, đang nhận được hỗ trợ tiền mặt theo CalWORKs chương trình và con bạn dưới 13 tuổi*
  • Bạn, phụ huynh, đang nhận được hỗ trợ tiền mặt theo CalWORKs chương trình trong vòng 24 tháng qua và con bạn dưới 13 tuổi* VÀ,
  • Bạn, phụ huynh, đã hoàn thành CCP 7CC được cấp cho bạn vào thời điểm bạn CalWORKs phê duyệt hỗ trợ tiền mặt, thông báo cho quận về người bạn đã chọn làm người chăm sóc con bạn. Nếu bạn cần dịch vụ chăm sóc trẻ em và không còn biểu mẫu CCP 7CC nữa, hãy liên hệ với nhân viên Welfare-to-Work của bạn để yêu cầu dịch vụ chăm sóc trẻ em.

* Giới hạn độ tuổi có thể cao hơn đối với trẻ khuyết tật

Để biết thêm thông tin về CalWORKs Chương trình Chăm sóc Trẻ em Giai đoạn 1 bạn có thể liên hệ:
(866) 663-3225

Các dịch vụ Chăm sóc Trẻ em cũng được cung cấp cho các gia đình đủ điều kiện đã chuyển khỏi chương trình CalWORKs chương trình. Bạn có thể gọi điện cho các cơ quan sau để xem liệu bạn có đủ điều kiện tiếp tục nhận các dịch vụ chăm sóc trẻ em hay không.

Sở Dịch vụ Nhân sinh & Việc làm Quận Contra Costa

Giai đoạn IGiai đoạn II/CAPPChương trình Head Start
Quận Tây
(510) 412-3080
Quận Trung/Đông
(925) 608-5730
(925) 681-6360Quận Tây
(510) 374-7144
Quận Trung/Đông
(925) 427-8852

Dịch vụ Tài nguyên & Giới thiệu của Hội đồng Chăm sóc Trẻ em Contra Costa

Quận TâyQuận trung tâmQuận Đông
(510) 758-KIDY (5439)(925) 676-KIDS (5437)(925) 778-KIDS (5437)