CCWORKS

CCWORKS, một thành phần của CalWORKs/Chương trình Welfare to Work, là một chương trình việc làm rất thành công và cung cấp đào tạo việc làm, kinh nghiệm làm việc được trợ cấp, chăm sóc trẻ em và các dịch vụ hỗ trợ cho người lao động. CalWORKs người tìm việc.

Chương trình này được thiết kế để kết nối người tìm việc với các cơ hội việc làm, điều này cuối cùng sẽ đưa họ đến khả năng tự lập và độc lập.

CCWORKS cung cấp khoản trợ cấp lương đáng kể cho những người sử dụng lao động thuê người tìm việc đủ điều kiện cho các vị trí toàn thời gian hoặc bán thời gian trên khắp Quận Contra Costa. Người sử dụng lao động tham gia CCWORKS có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp lương bằng mức lương tối thiểu của tiểu bang California.

Không có chi phí để tham gia vào chương trình này.

Chúng tôi có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách sàng lọc trước ứng viên để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn. CCWORKS tự hào làm bất cứ điều gì cần thiết để kết nối các doanh nghiệp như của bạn với những cá nhân sẵn sàng và có khả năng làm việc.

Do COVID-19, tất cả hoạt động tiếp nhận người tham gia và doanh nghiệp đều được thực hiện từ xa. Mọi cuộc họp, trao đổi thư từ đều được thực hiện qua điện thoại và internet. Các tài nguyên có thể có sẵn để hỗ trợ các hoạt động làm việc từ xa của những người tham gia.

CCWORKS – Câu hỏi thường gặp