Hiểu Cải cách Chăm sóc Sức khỏe

Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng

Trong 2010, Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA) đã trở thành luật liên bang. Nó khởi đầu những thay đổi quan trọng nhất trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ kể từ khi thành lập Medicare vào năm 1965. Các đặc điểm chính của luật bao gồm: