Hỗ trợ Năng lượng & Nước

Hỗ trợ năng lượng

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng cho Gia đình Thu nhập Thấp (LIHEAP) là một chương trình do liên bang tài trợ nhằm hỗ trợ các hộ gia đình có thu nhập thấp về nhu cầu sưởi ấm và làm mát, đồng thời giúp bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của hộ gia đình. *Không chấp nhận đơn đăng ký*

Ai đủ điều kiện?

Ưu tiên cung cấp dịch vụ cho những hộ gia đình có gánh nặng năng lượng cao nhất, đồng thời tính đến các nhóm dân số dễ bị tổn thương như người già, người khuyết tật và gia đình có trẻ nhỏ. Người nộp đơn phải đáp ứng các nguyên tắc về thu nhập.

Loại hỗ trợ có sẵn?

  • Hỗ trợ thanh toán hóa đơn: Hỗ trợ được cung cấp dựa trên thu nhập và quy mô hộ gia đình, chi phí năng lượng.
  • Hỗ trợ Khủng hoảng Năng lượng: Có hỗ trợ cho các hộ gia đình đang gặp khó khăn; chẳng hạn như nhận được thông báo ngắt kết nối trong 48 giờ hoặc bị công ty tiện ích chấm dứt dịch vụ. Số tiền hỗ trợ dựa trên hóa đơn năng lượng của người nộp đơn nhưng không thể vượt quá 3,000 USD.
  • Hỗ trợ thời tiết: Chương trình chống chịu thời tiết cung cấp các dịch vụ được thiết kế để giảm chi phí sưởi ấm và làm mát cũng như cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng của một ngôi nhà, đồng thời bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của hộ gia đình. Chương trình này được cung cấp bất kể người nộp đơn sở hữu hay thuê nhà, sống trong một ngôi nhà, căn hộ hay nhà di động.

Hỗ trợ nước

Ai đủ điều kiện?

Khả năng đủ điều kiện nhận các dịch vụ LIHWAP có thể khác nhau tùy thuộc vào thu nhập, nguồn tài trợ sẵn có, sự tham gia của hệ thống nước, nơi cư trú và các yếu tố khác.

Hộ gia đình của bạn có thể đủ điều kiện nếu:

  • Tổng cộng hộ gia đình của bạn thu nhập bằng hoặc thấp hơn 60% Thu nhập Trung bình của Tiểu bang (xem bảng) hoặc một thành viên trong gia đình hiện đang nhận trợ cấp CalFresh, CalWORKs, hoặc Chương trình Hỗ trợ Năng lượng cho Gia đình Thu nhập Thấp (LIHEAP);
  • ​Bạn nhận được dịch vụ từ một hệ thống nước cộng đồng or nhà cung cấp xử lý nước thải (không bao gồm giếng tư nhân và bể tự hoại); Và 
  • Hệ thống nước hoặc nước thải của bạn có ghi danh trong chương trình. Không phải tất cả các hệ thống cấp nước đã đăng ký đều có thể chấp nhận thanh toán LIHWAP cho các hóa đơn hiện tại.​​ ​
  • Người thuê: Nếu hóa đơn nước và/hoặc nước thải của bạn bao gồm trong thanh toán tiền thuê nhà của bạn bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận LIHWAP nếu bạn quá hạn trả tiền thuê nhà. Đơn đăng ký sẽ yêu cầu một bước bổ sung: bạn phải hoàn thành thỏa thuận với chủ nhà để áp dụng số tiền trợ cấp. 

Để áp dụng

Bạn phải hoàn thành đơn đăng ký dịch vụ với Văn phòng Dịch vụ Cộng đồng Quận Contra Costa. Cư dân CCC chỉ có thể nộp đơn ở quận này, tuy nhiên có văn phòng HEAP ở mọi quận trên khắp California. Các gói đơn đăng ký đã điền đầy đủ có thể được gửi qua đường bưu điện, fax hoặc gửi đến địa điểm sau:

Quận Contra Costa- Chương trình Hỗ trợ Nước & Năng lượng Gia đình
Tòa án dân sự 1470, phòng 200
Concord, CA 94520
Fax: 925.229.6784