Cơ quan hành động cộng đồng

Văn phòng Dịch vụ Cộng đồng đóng vai trò là Cơ quan Hành động Cộng đồng được liên bang chỉ định cho Quận Contra Costa. Chúng tôi là một phần của mạng lưới Đối tác Hành động Cộng đồng quốc gia gồm hơn 1,100 cơ quan hoạt động nhằm xóa đói giảm nghèo và trao quyền cho các gia đình có thu nhập thấp trong các cộng đồng trên khắp Hoa Kỳ.

Cùng với Head Start, các Cơ quan Hành động Cộng đồng có nguồn gốc từ Đạo luật Cơ hội Kinh tế năm 1964. Head Start và Hành động Cộng đồng là những thành phần cốt lõi trong sứ mệnh của văn phòng. Cả hai đều có mục tiêu xóa đói giảm nghèo và trao quyền cho người dân và gia đình. Giống như Head Start, Chương trình Hành động Cộng đồng của chúng tôi chịu trách nhiệm trước Hội đồng ba bên - Hội đồng Cơ hội Kinh tế bao gồm các bộ phận bằng nhau gồm những người có thu nhập thấp, đại diện cộng đồng và Ban kiểm soát.

Một số chương trình tạo nên cụm dịch vụ Hành động Cộng đồng của Cục bao gồm: Trợ cấp Khối Dịch vụ Cộng đồng (CSBG), Chương trình Hỗ trợ Năng lượng cho Gia đình Thu nhập Thấp (LIHEAP) và Chống chịu Thời tiết.

Cục hiện nhận được hơn 800,000 USD mỗi năm từ quỹ CSBG để hỗ trợ quản lý và vận hành nhiều chương trình giảm nghèo. Hội đồng Cơ hội Kinh tế phát triển và thông qua Kế hoạch Hành động Cộng đồng hàng năm để vạch ra các chương trình và chiến lược nhằm giảm nghèo ở Quận Contra Costa. Các chương trình và chiến lược này được hướng dẫn bởi các chỉ số hiệu suất có thể đo lường được đã được Hiệp hội Hành động Cộng đồng Quốc gia thông qua.

Ngoài việc hỗ trợ các dịch vụ cho các gia đình Head Start, Văn phòng còn sử dụng quỹ CSBG để hỗ trợ các chương trình dựa vào cộng đồng nhằm phát triển và việc làm cho thanh thiếu niên gặp rủi ro, tự kinh doanh, sở hữu nhà, phòng chống thiên tai và các quan hệ đối tác cộng đồng khác hỗ trợ những người có thu nhập thấp. đình và cá nhân thoát nghèo.