Khuyết tật

Trong các chương trình Head Start và Early Head Start của chúng tôi, ít nhất XNUMX% suất ghi danh của chúng tôi là dành cho trẻ em khuyết tật. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ để đảm bảo những đứa trẻ này sẽ thành công như những đứa trẻ khác trong chương trình của chúng tôi.

Những dịch vụ này bao gồm giáo dục đặc biệt, y tế, dịch vụ xã hội, sự tham gia của phụ huynh, sức khỏe tâm thần, dinh dưỡng và quản lý trường hợp. Trẻ em nghi ngờ có tình trạng khuyết tật và/hoặc trẻ khuyết tật sẽ được đánh giá cẩn thận để xác định những dịch vụ nào có thể cần thiết. Đối với mỗi đứa trẻ mà chúng tôi hỗ trợ, chúng tôi lập Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP) hoặc Kế hoạch Dịch vụ Gia đình Cá nhân (IFSP) nhằm hỗ trợ các em chuyển tiếp sang Head Start và sau đó vào khu học chánh địa phương.