Hội đồng chính sách Head Start

Hội đồng Chính sách Head Start của chúng tôi hợp tác với Ban Giám sát Quận và các nhân viên quản lý chủ chốt khác để phát triển, xem xét và phê duyệt các chức năng lập kế hoạch, thủ tục chung và các vấn đề liên quan đến nhân sự. Hội đồng Chính sách đóng vai trò là cầu nối với Ủy ban Phụ huynh Head Start trong việc liên lạc với phụ huynh để đảm bảo rằng họ hiểu các quyền và cơ hội của mình trong các chương trình của chúng tôi, đồng thời khuyến khích họ tham gia.

Hội đồng Chính sách bao gồm các đại diện phụ huynh được bầu của trẻ em hiện tại và trước đây cũng như đại diện cộng đồng địa phương. Ít nhất 51 phần trăm thành viên phải là cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em hiện đang theo học. Tất cả các thành viên đều có quyền tái tranh cử hàng năm.

Các cuộc họp của Hội đồng Chính sách được tổ chức vào Thứ Tư của tuần thứ ba hàng tháng từ 6-8 giờ tối tại 500 Ellinwood Way, Pleasant Hill, CA.