Cách các gia đình được lựa chọn cho chương trình

Có nhiều cách khác nhau để các gia đình có thể được chọn tham gia vào một trong các chương trình của chúng tôi. Các gia đình được ghi danh dựa trên những điều sau đây (tất cả việc ghi danh đều tùy thuộc vào nguồn tài trợ sẵn có):

  1. Các gia đình có thể được giới thiệu đến CSB để đăng ký Dịch vụ Trẻ em và Gia đình (CFS), nếu việc chăm sóc trẻ em được coi là một phần cần thiết trong kế hoạch dịch vụ.
  2. Các gia đình có thể được ghi danh thông qua danh sách đủ điều kiện trên toàn quận nếu có hoặc thông qua danh sách đủ điều kiện do CSB duy trì dành cho các gia đình muốn tham gia dịch vụ chăm sóc trẻ em được trợ cấp. Những danh sách này xếp hạng các gia đình dựa trên thu nhập và quy mô gia đình của họ để đảm bảo gia đình đủ điều kiện nhất sẽ được phục vụ tại thời điểm ghi danh. (Tất cả các gia đình có CPS hoặc được giới thiệu có nguy cơ sẽ được ghi danh là ưu tiên số 1.)
  3. Các gia đình có thể được chuyển sang các dịch vụ chăm sóc trẻ em Giai đoạn II từ đơn vị chăm sóc trẻ em Giai đoạn I sau khi ngừng hỗ trợ tiền mặt hoặc khi các gia đình được nhân viên chăm sóc trẻ em trước đây của họ coi là ổn định. (Các gia đình có thể được ghi danh trực tiếp vào nguồn tài trợ Giai đoạn II nếu gia đình được coi là đủ điều kiện cho Giai đoạn II.)