Hỗ trợ tiền mặt, Medi-Cal, CalFresh (Tem phiếu thực phẩm)

CalWORKs

Cơ hội việc làm và trách nhiệm của California đối với trẻ em (CalWORKs) là chương trình hỗ trợ tiền mặt dành cho các gia đình có thu nhập thấp để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của họ. Nó cũng cung cấp các chương trình giáo dục, việc làm và đào tạo để giúp các gia đình có việc làm và tiến tới tự cung tự cấp. Chương trình này cung cấp 48 tháng trợ cấp tiền mặt và các dịch vụ phúc lợi để làm việc cho các gia đình có thu nhập thấp có trẻ em. Trẻ em có thể tiếp tục nhận viện trợ nếu đủ điều kiện nhận hỗ trợ cho đến 18 tuổi. Để đăng ký hoặc tìm hiểu thêm về CalWORKs bấm vào chương trình tại đây.

Medi-Cal

Medi-Cal là tên của chương trình Medicaid của California và cung cấp bảo hiểm y tế miễn phí hoặc chi phí thấp cho cư dân California. Medi-Cal là một chương trình bảo hiểm y tế công cộng cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết cho các gia đình có thu nhập thấp, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em được chăm sóc nuôi dưỡng, phụ nữ mang thai và một số người lớn có thu nhập thấp. . Để tìm hiểu thêm về Medi-Cal Nhấp chuột tại đây.

CalFresh

CalFresh là tên mới của Chương trình Phiếu Thực phẩm ở California. CalFresh còn được gọi là Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung của liên bang (SNAP). Các CalFresh Chương trình hỗ trợ các cá nhân, gia đình và hộ gia đình có thu nhập thấp mua thực phẩm dinh dưỡng. . Để đăng ký hoặc tìm hiểu thêm về CalFresh bấm vào chương trình tại đây.