Dịch vụ vận động chính sách

Hàng ngày, khách hàng khuyết tật bị từ chối Phúc lợi Khuyết tật An sinh Xã hội. Nhiều khách hàng trong số này cần được trợ giúp để vượt qua mê cung của hệ thống An sinh xã hội. Các dịch vụ hỗ trợ giúp khách hàng tìm cách thực hiện quy trình đăng ký An Sinh Xã Hội hiệu quả hơn.

Ai có thể nhận Dịch vụ Bênh vực?

Nếu bạn là người khuyết tật nhận Hỗ trợ Chung (GA), Chương trình Hỗ trợ Tiền mặt để Hỗ trợ (CAPI) hoặc CalWORKs khách hàng và đang nộp đơn xin Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI) hoặc đã bị từ chối SSI, bạn có thể đủ điều kiện nhận Dịch vụ Bênh vực. Khả năng hội đủ điều kiện nhận SSI dựa trên độ tuổi (65 trở lên), tình trạng mù lòa hoặc khuyết tật.

Các dịch vụ Bênh vực có giúp tôi đăng ký SSI không?

Nếu bạn đủ điều kiện nhận Dịch vụ Bênh vực, Nhân viên Xã hội Bênh vực sẽ giúp bạn trong quá trình đăng ký SSI, bao gồm hỗ trợ bạn hoàn thành các mẫu đơn đăng ký SSI và gửi đơn đăng ký đến Sở An sinh Xã hội. Nhân viên Xã hội Vận động sẽ phỏng vấn bạn để thu thập thông tin về sức khỏe xã hội, thể chất, tinh thần và cảm xúc về bạn nhằm xây dựng báo cáo Tóm tắt Xã hội để thay mặt bạn nộp cho An sinh Xã hội.

Sau khi đơn đăng ký SSI của tôi được nộp, những dịch vụ nào khác có sẵn?

Nhân viên Xã hội Vận động sẽ giúp bạn lấy hồ sơ y tế và/hoặc sức khỏe tâm thần, lên lịch và giữ các cuộc hẹn cũng như thực hiện nhiều bước liên quan đến hành trình dài để đạt được điều kiện nhận SSI.

Làm thế nào tôi có thể xin học bổng ?

Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết đang cần Dịch vụ Bênh vực, vui lòng liên hệ với văn phòng gần bạn nhất:

Quận ĐôngQuận trung tâmQuận Tây
4545 Đại lộ hội chợ Delta
An-ti-ốt, CA 94509
Fax: (925) 608-5989
400 đường Ellinwood
Đồi dễ chịu, CA 94523
Fax: (925) 228-0412
Đại lộ 1305 Macdonald
Richmond, CA 94801
Fax: (510) 942-3886

Giờ hành chính ở mỗi địa điểm là
Thứ Hai - Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 00 giờ chiều

(866) 663-3225