AB 1299 – Chuyển nhượng giả định

Chuyển giao Giả định có nghĩa là chuyển giao nhanh chóng trách nhiệm cung cấp hoặc sắp xếp và thanh toán cho Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa (SMHS) từ quận có thẩm quyền ban đầu sang quận nơi trẻ được nhận nuôi tạm thời cư trú. Nếu có thắc mắc và liên lạc khác với Dịch vụ Trẻ em & Gia đình về Chuyển trường Giả định ở Quận Contra Costa, vui lòng gửi email của bạn đến:
[email được bảo vệ]
hoặc gọi:
Nancy Fernandez, Giám đốc Bộ phận, tại:
(925) 602-6933.