Đoàn tụ gia đình

Chương trình này cung cấp các dịch vụ có giới hạn thời gian cho các gia đình có con cái không thể ở trong nhà một cách an toàn và đã được Tòa án vị thành niên đưa vào nơi chăm sóc nuôi dưỡng. Mục tiêu của việc đoàn tụ là giúp gia đình khắc phục các vấn đề để trẻ em có thể được trả lại cho họ chăm sóc và giám hộ. Một kế hoạch dịch vụ được phát triển cùng với gia đình để hỗ trợ họ đáp ứng các tiêu chí cụ thể nhằm đảm bảo khả năng chăm sóc con cái của họ một cách an toàn và phù hợp.

Các dịch vụ cá nhân hướng tới việc lập kế hoạch, bố trí và giám sát liên tục những đứa trẻ được đưa vào chăm sóc tại các nhà nuôi dưỡng được quận cấp phép, nhà của người thân, nhà gia đình được tiểu bang cấp phép, nhà tập thể và trung tâm điều trị nội trú.

Chúng tôi hiện có kế hoạch đoàn tụ cho hơn 800 trẻ em.