Lợi ích chăm sóc nuôi dưỡng

Phúc lợi Chăm sóc Nuôi dưỡng cung cấp hỗ trợ tiền mặt thay mặt cho trẻ em được chăm sóc nuôi dưỡng đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện do luật pháp và quy định của Quận, Tiểu bang và Liên bang thiết lập. Quyền lợi Foster Care chỉ được chi trả khi trẻ đáp ứng một trong các điều kiện dưới đây:

  1. Trẻ là người được Tòa án vị thành niên giám sát và quản chế.
  2. Đứa trẻ là người phụ thuộc của Tòa án vị thành niên do Bộ này sắp xếp và giám sát
  3. Đứa trẻ được cha mẹ tự nguyện sắp xếp thông qua Bộ phận này
  4. Trẻ đang sống với người giám hộ hợp pháp không liên quan và được Bộ này giám sát

Những người chăm sóc là họ hàng có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp chăm sóc nuôi dưỡng trong một số trường hợp nhất định. Đứa trẻ phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện nhất định.

Quay lại Yêu cầu đối với Gia đình Nguồn lực