Bảo trì gia đình

Bảo trì Gia đình cung cấp các dịch vụ có giới hạn thời gian cho trẻ em tại nhà riêng của chúng.

Những gia đình có con cái có nguy cơ bị bỏ rơi hoặc lạm dụng và tuyên bố rằng họ sẵn sàng chấp nhận các dịch vụ tự nguyện từ bộ phận của chúng tôi, có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ Bảo trì Gia đình lên đến 12 tháng nếu xác định được rằng trẻ em có thể ở lại an toàn trong nhà của mình trong khi những dịch vụ này đang được cung cấp. Các dịch vụ có thể được gia hạn trong một số trường hợp nhất định nếu gia đình sẵn sàng nỗ lực khắc phục các vấn đề khiến gia đình phải chú ý đến Dịch vụ Phúc lợi Trẻ em ngay từ đầu.

Gần 1,700 trẻ em và gia đình các em hiện đang nhận Dịch vụ Bảo trì Gia đình.