Hỗ trợ tiền mặt, Medi-Cal, CalFresh (Tem phiếu thực phẩm)