Đăng ký dịch vụ

Nếu bạn quan tâm đến việc đăng ký Hỗ trợ Tiền mặt, Medi-Cal or CalFresh (phiếu thực phẩm) bạn có thể nộp đơn theo những cách sau:

Điện thoại

(866) 663-3225

Để có kết quả tốt nhất, hãy gọi sớm khi hàng đợi mở lúc 8 giờ sáng từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

TTY / TDD

Dịch vụ chuyển tiếp cho người khuyết tật giao tiếp

Fax

(925) 228-0310

Địa điểm Văn phòng Quận

Quận Đông

4545 Đại lộ hội chợ Delta
An-ti-ốt, CA 94509

Đường 151 Sand Creek
Phòng A, Tòa nhà 6
Brentwood, CA 94513

Quận trung tâm

400 đường Ellinwood
Đồi dễ chịu, CA 94523

Quận Tây

Đại lộ 1305 Macdonald
Richmond, CA 94801

151 Linus Pauling Drive
Hercules, CA 94547

Thư bưu điện

Đơn vị thư trung ương

Trong CalWORKS, CalFresh, Ứng dụng y tế, Gửi thư tới:

Việc làm và dịch vụ con người
Quận Contra Costa
Po Box 4114
Concord, Ca 94524-9700