Tạm biệt, MyBCW – Xin chào, BenefitsCal

Larena BaldazoTin tức chí

Chúng tôi đã chuyển đổi từ MyBenefitsCalWIN (MyBCW)  

Quận Contra Costa đã chuyển đổi từ MyBenefitsCalWin (MyBCW) sang Lợi íchCal, một trang web mới để quản lý phúc lợi của bạn. Việc chuyển đổi này không ảnh hưởng đến phúc lợi hiện tại của bạn. Tuy nhiên, khách hàng phải tạo tài khoản BenefitsCal mới và liên kết trường hợp của họ để truy cập thông tin về phúc lợi. Quản lý và nộp đơn xin CalFresh, Medi-Cal, hoặc là CalWORKS lợi ích khi ghé thăm Lợi íchCal (https://info.benefitscal.com/).

Xin lưu ý, KHÔNG có ứng dụng di động BenefitsCal. Bạn phải sử dụng Lợi íchCal.com trang web để truy cập và đăng ký các chương trình phúc lợi.