Khai trương Trung tâm Tư pháp Gia đình Đông

Tish GallegosThông báo

Sự hỗ trợ, hy vọng, sự an toàn và sự chữa lành đều có sẵn thông qua một cánh cửa duy nhất với việc khai trương Trung tâm Tư pháp Gia đình (FJC) ở Antioch. Quận Đông hiện có một trung tâm chào đón toàn diện dành cho những cư dân bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình, tấn công tình dục, lạm dụng trẻ em, lạm dụng người già và buôn bán người. FJC East là trung tâm thứ ba thuộc loại này ở Hạt Contra Costa.

Thông tin thêm