Khung video có Giám đốc EHSD Kathy Gallagher

CBS5: Đề xuất thay đổi CalFresh Các quy tắc và tác động tiềm tàng đối với Contra Costa

Tish GallegosTrong truyền thông

Đạo diễnKathy Gallagher Bình luận về đề xuất mới của USDA nhằm thay đổi hiện tại CalFresh quy định dành cho các gia đình đủ điều kiện nhận CalWORKs. Những thay đổi được đề xuất có thể mất vài tháng để thực hiện nếu được phê duyệt vào cuối giai đoạn xem xét và nhận xét 60 ngày. Trong khi đó, EHSD tiếp tục cung cấp các dịch vụ để giúp các gia đình đạt được khả năng tự túc.

Xem toàn bộ phân đoạn trên Trang web KPIX