EHSD công bố CalFresh Thành tựu hợp tác

Tish GallegosĐiểm nổi bật của Chương trình

EHSD tự hào công bố những thành tựu quan trọng của Quận Contra Costa CalFresh Quan hệ đối tác. Các CalFresh Sứ mệnh của đối tác là tăng cường CalFresh (trước đây là Phiếu Thực phẩm), cải thiện an ninh lương thực và mang lại lợi ích cho nền kinh tế địa phương bằng cách huy động nguồn vốn phù hợp của tiểu bang và liên bang. Các CalFresh Partners Group là mối quan hệ đối tác sáng tạo với Ngân hàng Thực phẩm Contra Costa và Solano, Đối tác An ninh Kinh tế Gia đình/First 5, Liên minh HÀNH ĐỘNG Đa Tín ngưỡng, Chiến dịch Đảm bảo Cơ hội để Chấm dứt Nghèo đói ở Quận Contra Costa và các tổ chức cộng đồng khác.

Bạn có thể đọc thêm về CalFresh Nền tảng quan hệ đối tác và những thành tựu chính bằng cách nhấp vào các liên kết dưới đây:
Tiểu sử
Thành tựu chính