Điều khoản sử dụng

Việc truy cập và sử dụng trang web của Hạt Contra Costa được cung cấp theo các điều khoản và điều kiện này. VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY NHƯ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY CÓ NGHĨA LÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Quận Contra Costa, cũng như bất kỳ cơ quan hay nhân viên nào của Quận đều không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ việc sử dụng thông tin được mô tả và/hoặc chứa trong tài liệu này không đúng hoặc không chính xác và không chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin của bất kỳ ai. Trong mọi trường hợp, Quận hoặc nhân viên của Quận sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, điển hình hoặc do hậu quả nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mua sắm hoặc thay thế hàng hóa hoặc dịch vụ; mất khả năng sử dụng, dữ liệu hoặc lợi nhuận; hoặc gián đoạn kinh doanh) tuy nhiên gây ra và dựa trên bất kỳ lý thuyết trách nhiệm pháp lý nào, cho dù trong hợp đồng, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc sai lầm cá nhân (bao gồm cả sơ suất hoặc cách khác) phát sinh theo bất kỳ cách nào từ việc sử dụng hệ thống này, ngay cả khi được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý này áp dụng cho mọi thiệt hại hoặc thương tích, bao gồm nhưng không giới hạn ở những thiệt hại gây ra bởi lỗi hoạt động, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xóa, khiếm khuyết, chậm trễ trong vận hành hoặc truyền tải, vi-rút máy tính, lỗi đường truyền, trộm cắp hoặc phá hủy hoặc truy cập trái phép, thay đổi hoặc sử dụng hồ sơ, cho dù vì vi phạm hợp đồng, hành vi sai trái, sơ suất hay vì bất kỳ lý do hành động nào khác.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo đảm và tính chính xác của dữ liệu

Mặc dù dữ liệu được tìm thấy bằng hệ thống truy cập của Quận Contra Costa được tạo ra và xử lý từ các nguồn được cho là đáng tin cậy nhưng không có bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra về tính chính xác, đầy đủ, đầy đủ, hợp pháp, độ tin cậy hoặc hữu ích của bất kỳ thông tin nào. Tuyên bố từ chối trách nhiệm này áp dụng cho cả việc sử dụng thông tin riêng lẻ và tổng hợp. Quận cung cấp thông tin này trên cơ sở “nguyên trạng”. Tất cả các bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, không bị nhiễm virus máy tính và không vi phạm quyền sở hữu đều bị từ chối. Những thay đổi có thể được thực hiện định kỳ đối với thông tin trong tài liệu này; những thay đổi này có thể được đưa vào hoặc không được đưa vào bất kỳ phiên bản mới nào của ấn phẩm. Nếu bạn lấy được thông tin từ bất kỳ trang web nào của Quận từ một nguồn không phải là các trang của Quận, hãy lưu ý rằng dữ liệu điện tử có thể bị thay đổi sau lần phân phối ban đầu. Dữ liệu cũng có thể nhanh chóng trở nên lỗi thời. Chúng tôi khuyên bạn nên chú ý cẩn thận đến nội dung của bất kỳ dữ liệu nào được liên kết với một tệp và nên liên hệ với người tạo ra dữ liệu hoặc thông tin đó nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc sử dụng phù hợp. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào, chúng tôi khuyến khích bạn báo cáo chúng tới www.ehsd-x:8888.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm chứng thực

Quận Contra Costa có thể là nhà phân phối nội dung đôi khi được cung cấp bởi bên thứ ba và người dùng. Bất kỳ ý kiến, lời khuyên, Tuyên bố, dịch vụ, ưu đãi hoặc thông tin hay nội dung nào khác được thể hiện hoặc cung cấp bởi bên thứ ba, bao gồm nhà cung cấp thông tin, người dùng hoặc người khác, đều là của (các) tác giả hoặc (các) nhà phân phối tương ứng và không nhất thiết phải nêu rõ hoặc phản ánh những điều đó của Quận Contra Costa và sẽ không được sử dụng cho mục đích quảng cáo hoặc chứng thực sản phẩm. Ở đây, việc đề cập đến bất kỳ sản phẩm, quy trình hoặc dịch vụ thương mại cụ thể nào theo tên thương mại, nhãn hiệu, nhà sản xuất hoặc cách khác không cấu thành hoặc ngụ ý sự chứng thực, khuyến nghị hoặc ưu ái của Quận.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm đối với các liên kết bên ngoài

Quận Contra Costa không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang bên ngoài trang web nào được tham chiếu. Người dùng đặc biệt thừa nhận rằng Quận không chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi phỉ báng, xúc phạm hoặc bất hợp pháp của những người dùng, liên kết hoặc bên thứ ba khác và nguy cơ tổn thương do những hành vi nói trên hoàn toàn thuộc về người dùng. Các liên kết từ các trang web của Quận Contra Costa trên World Wide Web tới các trang web khác không cấu thành sự chứng thực của Quận. Những liên kết này chỉ được cung cấp như một dịch vụ thông tin. Người lướt web có trách nhiệm đánh giá nội dung và tính hữu ích của thông tin thu được từ các trang web khác. Các trang web của Quận có thể chứa các liên kết đến các trang web và tài nguyên Internet World Wide Web có liên quan khác. Vì các Trang web của Quận không chịu trách nhiệm về tính sẵn có của các tài nguyên bên ngoài này hoặc nội dung của chúng, bạn nên chuyển mọi thắc mắc về bất kỳ liên kết bên ngoài nào tới quản trị viên trang web hoặc quản trị viên web của Quận.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm tiếp tục cung cấp dữ liệu

Do tính chất năng động của Internet, các tài nguyên miễn phí và có sẵn công khai vào ngày này có thể phải trả phí hoặc bị hạn chế quyền truy cập vào ngày tiếp theo và vị trí của các mục có thể thay đổi khi menu, trang chủ và tệp được sắp xếp lại. Người dùng đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng trang web của Quận là người dùng tự chịu rủi ro. Quận không đảm bảo rằng dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Các tài liệu và đồ họa liên quan được xuất bản trên máy chủ này có thể chứa những sai sót về kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. Những thay đổi được định kỳ thêm vào những thông tin trong tài liệu này. Quận và/hoặc các cơ quan và chương trình tương ứng của Quận có thể cải tiến và/hoặc thay đổi thông tin và/hoặc chương trình được mô tả ở đây bất kỳ lúc nào.

 

Thông báo về quyền riêng tư của Hạt Contra Costa

Các quy tắc và quy định của Quận Contra Costa tồn tại để đảm bảo rằng chính phủ cởi mở và công chúng có quyền truy cập các hồ sơ và thông tin thích hợp do chính quyền Quận sở hữu. Đồng thời, có những trường hợp ngoại lệ đối với quyền của công chúng được tiếp cận hồ sơ công do luật pháp của Quận, Tiểu bang và Liên bang cung cấp. Những trường hợp ngoại lệ này bao gồm quyền riêng tư của cá nhân. Thông tin được thu thập tại trang này sẽ trở thành hồ sơ công khai và có thể được công chúng kiểm tra và sao chép, trừ khi có ngoại lệ trong luật. Trong chuyến thăm của bạn tới Hạt Contra Costa, những thông tin mà một cá nhân khó nhận dạng có thể được tự động thu thập và lưu trữ. Thông tin này sẽ chỉ được sử dụng để cải thiện các dịch vụ web của chúng tôi. Để biết thêm chi tiết về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng xem tuyên bố mở rộng sau đây.

Thông tin có thể được thu thập và cách sử dụng thông tin đó

Nếu bạn không làm gì trong khi truy cập trang web của Hạt Contra Costa mà duyệt hoặc tải xuống thông tin, chúng tôi có thể tự động thu thập và lưu trữ các thông tin sau về chuyến thăm của bạn:

1. Địa chỉ Giao thức Internet và tên miền được sử dụng nhưng không phải địa chỉ email. Địa chỉ Giao thức Internet là mã nhận dạng số được gán cho nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn hoặc trực tiếp cho máy tính của bạn. Chúng tôi sử dụng Địa chỉ Giao thức Internet để hướng lưu lượng truy cập Internet đến bạn;

2. Loại trình duyệt và hệ điều hành bạn đã sử dụng cũng như tốc độ kết nối của bạn;

3. Ngày và giờ bạn truy cập trang web này;

4. Các trang web hoặc dịch vụ bạn truy cập tại trang này; Và

5. Trang web bạn đã truy cập trước khi đến trang web này.

Thông tin chúng tôi có thể tự động thu thập hoặc lưu trữ sẽ được sử dụng để cải thiện nội dung các dịch vụ web của chúng tôi và giúp chúng tôi hiểu cách mọi người đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Quận Contra Costa phân tích nhật ký trang web của chúng tôi để liên tục nâng cao giá trị của các tài liệu có sẵn trên trang web của chúng tôi. Nhật ký trang web của chúng tôi không thể nhận dạng cá nhân và chúng tôi không cố gắng liên kết chúng với các cá nhân duyệt trang web của Hạt Contra Costa.

Nếu trong chuyến thăm Hạt Contra Costa, bạn tham gia vào một cuộc khảo sát hoặc gửi email, những thông tin bổ sung sau sẽ được thu thập:

1. Thư từ qua e-mail: Địa chỉ e-mail và nội dung của e-mail;

2. Khảo sát: Bất kỳ thông tin nào bạn tình nguyện trả lời một cuộc khảo sát.

Thông tin được thu thập có thể không giới hạn ở các ký tự văn bản và có thể bao gồm các định dạng thông tin âm thanh, video và đồ họa mà bạn gửi cho chúng tôi. Thông tin được lưu giữ theo các quy tắc và quy định của Quận Contra Costa.

Chúng tôi có thể sử dụng email của bạn để phản hồi một cách thích hợp. Điều này có thể là để trả lời bạn, giải quyết các vấn đề bạn xác định, để cải thiện hơn nữa trang web của chúng tôi hoặc để chuyển tiếp email đến cơ quan khác để có hành động thích hợp. Thông tin khảo sát sẽ được sử dụng cho mục đích được chỉ định.

Thông tin cá nhân và sự lựa chọn

“Thông tin cá nhân” là thông tin về một cá nhân mà cá nhân cụ thể đó có thể dễ dàng nhận dạng được. Thông tin cá nhân bao gồm các thông tin nhận dạng cá nhân như tên, địa chỉ và số điện thoại của một cá nhân. Tên miền hoặc địa chỉ Giao thức Internet không được coi là thông tin cá nhân.

Chúng tôi sẽ không thu thập thông tin cá nhân về bạn trừ khi bạn tự nguyện tham gia vào hoạt động yêu cầu thông tin (ví dụ: gửi e-mail hoặc tham gia khảo sát). Nếu bạn chọn không tham gia vào các hoạt động này, lựa chọn của bạn sẽ không ảnh hưởng gì đến khả năng sử dụng bất kỳ tính năng nào khác của trang web Contra Costa.

Nếu thông tin cá nhân được yêu cầu trên trang web hoặc do người dùng tự nguyện, các quy tắc và quy định của Quận, Đạo luật Thực hành Thông tin của Tiểu bang năm 1977 hoặc Đạo luật Bảo mật Liên bang năm 1974 có thể bảo vệ thông tin đó. Tuy nhiên, thông tin này sẽ là hồ sơ công khai sau khi bạn cung cấp và có thể bị kiểm tra và sao chép công khai nếu không được bảo vệ bởi các tài liệu tham khảo pháp lý nêu trên.

Người dùng nên lưu ý rằng việc thu thập thông tin cá nhân do trẻ em yêu cầu hoặc tự nguyện trực tuyến hoặc qua email sẽ được xử lý giống như thông tin do người lớn cung cấp và có thể được công chúng truy cập.

Công bố công khai

Tại Quận Contra Costa, có các quy tắc và quy định nhằm đảm bảo rằng chính phủ cởi mở và công chúng có quyền tiếp cận các hồ sơ và thông tin thích hợp do chính quyền Quận sở hữu. Đồng thời, có những trường hợp ngoại lệ đối với quyền của công chúng được tiếp cận hồ sơ công phục vụ các nhu cầu khác nhau: quyền riêng tư của cá nhân cũng nằm trong số những trường hợp ngoại lệ này. Các trường hợp ngoại lệ được quy định bởi luật của Quận, Tiểu bang và Liên bang.

Chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân bằng cách chỉ thu thập thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Tất cả thông tin có thể được thu thập tại trang web này sẽ trở thành hồ sơ công khai mà công chúng có thể kiểm tra và sao chép, trừ khi có sự miễn trừ của pháp luật.

Trong trường hợp có xung đột giữa Thông báo về quyền riêng tư này và Sắc lệnh 95-6 của Hội đồng Quận Contra Costa hoặc pháp nhân khác quản lý việc tiết lộ hồ sơ, Sắc lệnh của Hội đồng Quận Contra Costa hoặc luật hiện hành khác sẽ kiểm soát.

Truy cập và Chỉnh sửa Thông tin Cá nhân

Bạn có thể xem lại bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập về bạn. Bạn có thể đề xuất những thay đổi đối với thông tin cá nhân của mình mà bạn cho là có sai sót bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho thấy lỗi đó một cách đáng tin cậy. Nếu bạn tin rằng thông tin cá nhân của bạn đang được sử dụng cho mục đích khác với mục đích đã dự định khi gửi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xác minh danh tính của bạn trước khi cấp quyền truy cập hoặc thực hiện chỉnh sửa. Xem phần Thông tin liên hệ.

Cookies

Cookie là gì?

Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu, có thể bao gồm mã định danh duy nhất ẩn danh, được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy tính của trang web và có thể chỉ được sử dụng trong phiên của bạn (cookie “phiên”) hoặc có thể được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính (cookie "liên tục"). Cookie có thể chứa dữ liệu về chuyển động của người dùng trong quá trình truy cập trang web. Nếu phần mềm trình duyệt của bạn được đặt để cho phép cookie, một trang web có thể gửi cookie của riêng nó cho bạn.

Tại sao Cookie được sử dụng trên các trang web?

Cookie là một cơ chế để duy trì tính liên tục trong quá trình người dùng truy cập vào một trang web. Chúng cho phép duy trì dữ liệu vì lợi ích của người dùng khi họ điều hướng một trang web. Điều này được gọi là cookie "phiên" hoặc "quản lý". Những cookie này sẽ biến mất khi bạn chấm dứt việc truy cập vào trang web vì chúng chỉ được duy trì trong bộ nhớ hoạt động của trình duyệt trong phiên truy cập của bạn. Cookies cũng có thể được lưu trữ trên máy tính của bạn để bạn có thể được trang web nhận ra trong những lần truy cập tiếp theo. Chúng có thể được đọc bởi trang web đã đặt chúng bất cứ khi nào bạn vào trang web. Chúng thường được sử dụng trên các trang web yêu cầu bạn đăng nhập để giúp bạn không phải nhập tất cả thông tin đăng nhập của mình. Họ có thể lưu trữ thông tin về số nhận dạng duy nhất của bạn và các khu vực trên trang web bạn đã truy cập trước đây. Những cookie này được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn sau khi bạn rời khỏi trang web của mình và do đó thường được gọi là cookie “liên tục”.

Các lựa chọn về Cookie

Bạn có thể định cấu hình trình duyệt của mình để chấp nhận tất cả cookie, từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được đặt. (Mỗi trình duyệt đều khác nhau, vì vậy hãy kiểm tra menu “Trợ giúp” trên trình duyệt của bạn để tìm hiểu cách thay đổi tùy chọn cookie của bạn.)

Thực tiễn của Quận Contra Costa về Cookie

Hiện tại, Quận Contra Costa sẽ chỉ sử dụng cookie phiên. Thông tin trên các cookie này sẽ chỉ được Quận lưu giữ khi phiên của người dùng đang hoạt động trong bảng liệt kê số nhận dạng duy nhất của những người hiện đang sử dụng trang web.

Bảo mật

Quận đã thực hiện một số bước để bảo vệ tính toàn vẹn của cơ sở hạ tầng viễn thông và máy tính. Các biện pháp bảo mật đã được tích hợp vào thiết kế, triển khai và hoạt động hàng ngày của toàn bộ môi trường vận hành như một phần trong cam kết liên tục của tổ chức đối với việc quản lý rủi ro.

Thông tin này không được hiểu theo bất kỳ cách nào là đưa ra lời khuyên về kinh doanh, pháp lý hoặc tư vấn khác. Thông tin này không nên được hiểu là đảm bảo tính bảo mật của thông tin được cung cấp thông qua các trang web được Quận hỗ trợ.

 

Từ chối trách nhiệm

Quận Contra Costa có liên kết đến các trang web khác. Chúng có thể bao gồm các liên kết đến các trang web do các cơ quan chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận và doanh nghiệp tư nhân khác điều hành. Khi bạn liên kết đến một trang web khác, bạn không còn ở Hạt Contra Costa nữa và Thông báo về Quyền riêng tư này sẽ không được áp dụng. Khi bạn liên kết đến một trang web khác, bạn phải tuân theo chính sách bảo mật của trang web mới đó.