Sa pamamagitan ng Mga Numero

  1. Kasama sa 2014 EHSD Budget ang kabuuang mga paggasta na $448,701,212 na may Net County Cost mula sa County General Fund na 4.2% lamang. Ang natitirang 95.8% ay binubuo ng Estado at Pederal na Kita.
  2. Ang kasalukuyang EHSD staffing ay 2,150 na naka-budget na Full Time Equivalent (FTE) na posisyon.

2014 Staff Profile ayon sa Function at Level

KATEGORYA NG TRABAHO NAPUNO NA MGA POSISYON PERCENTO
Mga Opisyal at Administrator 68 4%
Professionals 542 32%
Mga technician 398 23%
Administrative Support 688 40%
Pagpapanatili ng Serbisyo 11 1%
total 1707 100%

Profile ng Staff ayon sa Lahi, Etnisidad, at Kasarian

LAHI/ETNISIDAD PERCENTO
Puti 34%
African American/Black 29%
Hispanic / Latino 22%
Asyano Amerikano 7%
Katutubong Hawaiian/Pacific Islander American 1%
Pilipino Amerikano 7%
American Indian/Native sa Alaska 0%
TOTAL 100%

 


EHSD Performance Indicator