Makipag-ugnayan sa amin

Facebook | X | Instagram | lokasyon

Emergency

Mag-ulat ng Pang-aabuso sa Bata (24 oras)

tawag 9-1-1 or

Emergency Response Hotline
(877) 881-1116

Iulat ang Pang-aabuso sa Matatanda:

Service center

Para sa mas mabilis na serbisyo:

  • Tumawag nang maaga sa aming Service Center (866.663.3225) kapag nagbukas ang pila ng 8 am Lunes-Biyernes.
  • Gumamit ng mga alternatibong paraan para mag-aplay para sa mga serbisyo: magpadala ng mga dokumento o suriin ang katayuan online sa EHSD.org at ang mga opsyon sa self-service sa BenefitsCal.com.

Pindutin at Media

Relasyon sa Komunidad/Media

(925) 608-4904

[protektado ng email]