Pagpapanatili ng Pamilya

Ang Family Maintenance ay nagbibigay ng mga serbisyong limitado sa oras sa mga bata sa kanilang sariling mga tahanan.

Ang mga pamilyang may mga anak na nasa panganib ng kapabayaan o pang-aabuso, at nagsasaad na handa silang tumanggap ng mga boluntaryong serbisyo mula sa aming departamento, ay maaaring maging karapat-dapat para sa hanggang 12 buwan ng mga serbisyo sa Pagpapanatili ng Pamilya kung matukoy na ang mga bata ay maaaring manatili nang ligtas sa kanilang tahanan habang ang mga serbisyong ito ay ibinibigay. Maaaring palawigin ang mga serbisyo sa ilalim ng ilang partikular na sitwasyon kung ang pamilya ay handang magtrabaho sa pagwawasto sa mga problema na nagdala sa pamilya sa atensyon ng Child Welfare Services sa unang lugar.

Halos 1,700 bata at kanilang mga pamilya ang kasalukuyang tumatanggap ng Family Maintenance Services.