Emergency Response Hotline

Ang pang-aabuso ay ang hindi aksidenteng pinsala ng isang bata. Kabilang dito ang pisikal na pang-aabuso, sekswal na pang-aabuso, emosyonal na pang-aabuso, pagsasamantala at pagpapabaya. Noong nakaraang taon, nakatanggap ang emergency response hotline ng mahigit 16,000 tawag, na na-screen at nasuri para sa pagmamaltrato at pagpapabaya sa bata. 

Ang mga Regulasyon ng Pederal at Estado ay nangangailangan na suriin namin ang lahat ng mga referral na nagsasabing ang isang bata ay nanganganib sa pamamagitan ng pang-aabuso, pagpapabaya, o pagsasamantala. Bilang karagdagan, ang Children & Family Services Bureau ay may responsibilidad na imbestigahan ang mga ulat ng mga bata na nasa agarang panganib upang matiyak ang kanilang kaligtasan.

Kung pinaghihinalaan mo na ang isang bata na kilala mo ay inaabuso o pinababayaan maaari kang gumawa ng referral sa pamamagitan ng pagtawag sa aming 24-oras, pitong araw sa isang linggo na Hotline Toll Free sa 1- (877) 881-1116. Maaaring anonymous ang iyong ulat.