Kin-GAP

Ang programa ng Kinship Guardianship Assistance Payment (Kin-GAP) ay isang bagong opsyon sa pagiging permanente para sa mga bata sa pangmatagalang paglalagay ng foster care na may mga kamag-anak na tagapag-alaga at sa ilang partikular na pagkakataon na hindi nauugnay na mga tagapag-alaga na nakapagtatag ng relasyong pampamilya sa bata. Upang maging karapat-dapat na makatanggap ng pagbabayad sa Kin-GAP, dapat matugunan ang lahat ng sumusunod na kundisyon:

  • Ang bata ay isang dependent ng Juvenile Court na inilagay sa kamag-anak nang hindi bababa sa 6 na magkakasunod na buwan bago iniutos ng Juvenile Court ang pagiging guardianship at bago i-dismiss ang dependency.
  • Tinasa ng social worker ang kamag-anak na tagapag-alaga at natukoy na hindi na niya kailangan ang pangangasiwa ng isang social worker o ng Juvenile Court at handa na at makakaalis na siya sa foster care system.
  • Ang relative guardianship ay iniutos ng Juvenile Court.
  • Ang dependency ng juvenile court ay na-dismiss noong o pagkatapos ng Enero 1, 2000.
  • Ang bata ay isang US citizen, US national o may legal na katayuan sa imigrasyon.

Ang mga pagbabayad sa Kin-GAP ay katumbas ng pangunahing rate ng tahanan ng pamilya para sa county kung saan nakatira ang bata.