CalWORKs Fact Sheet


Pagkakataon at Pananagutan ng California sa Trabaho sa mga Bata (CalWORKs)

Imahen
Layunin
  • Isulong at hikayatin ang trabaho upang ang mga pamilya ay maging sapat sa sarili
  • Magbigay ng pinansiyal na tulong para sa mga batang kulang sa pinansiyal na suporta at pangangalaga
  • Protektahan at pangalagaan ang unit ng pamilya
  • Magbigay ng pagkakataon para sa rehabilitasyon ng pamilya hangga't maaari
  • Gawing magagamit sa mga bata na hindi maaaring manirahan sa kanilang sariling mga tahanan ang uri ng pangangalaga at paggamot na pinakaangkop sa kanilang mga pangangailangan
Imahen
Mga Kadahilanan sa Pagiging Karapat-dapat
Ang mga pangunahing salik sa pagiging karapat-dapat para sa isang (mga) bata at isang (mga) nangangailangang magulang o kamag-anak ng tagapag-alaga ay kinabibilangan ng:
Imahen
Pag-aaplay Para sa Tulong

Ang application para sa CalWORKs kasama ang pagkumpleto ng mga form ng pagiging karapat-dapat at isang pakikipanayam sa isang case-manager. Ang tulong ay hindi maaaring magsimula hangga't ang lahat ng mga kondisyon ng pagiging karapat-dapat ay na-verify. Kasama sa mga kundisyong ito, ngunit hindi limitado sa:

  • Pag-aaplay para sa numero ng Social Security.
  • Pagbe-verify ng pagkamamamayan, o pagpapakita ng patunay ng legal na katayuan sa imigrasyon.
  • Pagpapatunay ng kita at ari-arian.
  • Pag-aaplay para sa potensyal na magagamit na kita tulad ng Mga Benepisyo sa Unemployment Insurance.
  • Pakikipagtulungan sa Abugado ng Distrito at pagkuha ng suporta sa bata mula sa nawawalang magulang.

CalWORKs Mga Lokasyon ng Opisina

Mayroong limang rehiyonal CalWORKs mga opisina na matatagpuan sa buong Contra Costa County. Ang oras ng opisina ay Lunes – Biyernes, 8:00 am hanggang 5:00 pm. Para sa karagdagang impormasyon sa iyong pagiging karapat-dapat sa CalWORKs, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na opisina sa iyo.  

East County

4545 Delta Fair Boulevard
Antioch, CA 94509
151 Sand Creek Road Ste A, Bld 6,
Brentwood, CA 94513

Central County

400 Ellinwood Way
Pleasant Hill, CA 94523

West County

1305 Macdonald Avenue
Richmond, CA 94801

151 Linus Pauling Drive
Hercules, CA 94547