Pabahay

Programa ng Tulong para sa Walang Tahanan

Mga pamilyang karapat-dapat para sa CalWORKs at ang mga walang tirahan ay maaaring mag-aplay para sa pagbabayad ng espesyal na pangangailangan upang matugunan ang kanilang mga gastos para sa pansamantala at permanenteng pabahay. Ang pagbabayad ng Temporary Homeless Assistance (karaniwang 16 na araw) ay batay sa laki ng CalWORKs pamilya. Pananagutan ng pamilya ang anumang halaga na lumampas sa pang-araw-araw na allowance. Ang Tulong sa Walang Tahanan ay makukuha lamang nang isang beses sa loob ng 12 buwan maliban kung ang pamilya ay walang tirahan dahil sa karahasan sa tahanan, natural na sakuna, matitirahan, o pisikal o mental na kapansanan. Ang lahat ng mga pagbubukod ay dapat ma-verify ng isang third party na ahensya.

Programang Relokasyon

Ang Employment & Human Services Department (EHSD) ay nagpapatakbo ng programa ng mga serbisyong sumusuporta sa pabahay na tumutulong CalWORKs mga kalahok na may mga problemang may kaugnayan sa pabahay na mayroon sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng matatag na kaayusan sa pamumuhay at pagpapahusay ng kanilang trabaho tungo sa pagsasarili.

Ang Relocation Program ay isang beses lamang na programa na mag-isyu ng maximum na $1,500 sa mga kwalipikadong kalahok na nakakuha ng trabaho o nakatanggap ng dokumentadong alok ng trabaho, at kailangang lumapit sa trabaho, pangangalaga sa bata, o pampublikong transportasyon. O mga pamilyang naninirahan sa mga pansamantalang sitwasyon na may trabaho at nangangailangan ng permanenteng pabahay ay karapat-dapat din. Maaaring gamitin ang subsidy na ito para sa mga gastos sa paglilipat, tulad ng pag-arkila ng trak sa paglipat, mga deposito sa utility, at deposito ng seguridad. Direkta ang pagbabayad sa vendor o may-ari.

Mga Pamantayan sa Pagiging Kwalipikado ng Programa sa Paglilipat:

  • Dapat ay aktibong tumatanggap CalWORKs o karapat-dapat para sa Mga Serbisyo sa Pagpapanatili ng Trabaho sa loob ng 12 buwan pagkatapos ng paghinto sa CalWORKs.
  • Dapat magbigay ng dokumentadong patunay ng trabaho o alok ng trabaho.
  • Dapat dumalo sa mga workshop para sa financial literacy na ibinigay ng EHSD:
    • “Break The Cycle Workshop” Ito ay isang structured workshop na nagbibigay ng edukasyon/pagsasanay sa consumer sa mga pangunahing kaalaman sa pamamahala ng pera at kredito. Itinuturo nito sa iyo kung paano pamahalaan ang mga gastos sa pamumuhay, kabilang ang mga gastos sa pabahay at transportasyon. Nakatuon ang workshop sa pangunahing pag-unawa kung paano nakakaapekto ang kredito sa iyong buhay, mula sa pag-upa ng apartment, pagkuha ng pautang, pagbili ng kotse at pagtatatag ng kredito. Kabilang dito ang pag-unawa sa mga uri ng pautang, mga rate ng interes at tuntunin, mga responsibilidad sa pag-upa at pagmamay-ari ng bahay, mga credit card, pagkabangkarote, at higit pa. Tinutugunan nito ang mga emosyonal na aspeto ng mga desisyon sa pera at pagtatakda ng layunin. Umalis ang mga kalahok na may dalang mga tool upang lumikha ng simula ng isang personal na badyet at plano sa paggastos.
    • “Indibidwal na Personal na Pagpapayo sa Badyet” Ang sesyon na ito ay inaalok kung mayroon kang masamang kredito o wala nang natitirang pera bago matapos ang buwan. Nakumpleto ng mga kalahok na ito ang "Break The Cycle Workshop" at patuloy na nahihirapan sa pagbabadyet. Ang mga Workshop Coordinator ay nakikipagtulungan sa kliyente upang mag-set up ng personal na badyet, magtatag ng mga layunin sa pananalapi, magplano at subaybayan ang mga paggasta. Ang sesyon na ito ay isang detalyadong sesyon ng pagpaplano at mahigpit na personal at kumpidensyal. Ang kalahok ay nagpapakita ng pag-unawa sa kung paano magplano ng paggasta at upang maiwasan ang krisis sa badyet sa hinaharap.

Para sa mga tanong na may kaugnayan sa pagbabayad ng Espesyal na Pangangailangan sa Walang Tahanan o mga serbisyong sumusuporta sa pabahay sa pamamagitan ng Relocation Program, tawagan ang iyong CalWORKs manggagawa.

Pakitandaan na ang pagkakaroon ng programa sa pabahay ay nakasalalay sa magagamit na pagpopondo ng County.