CalFresh Pagpapalawak para sa Mga Tatanggap ng SSI/SSP

Ang mga nakatatanda at mga taong may kapansanan na tumatanggap ng Karagdagang Kita sa Seguridad/Mga Pagbabayad ng Karagdagang Kita ng Estado (SSI/SSP) ay maaaring maging karapat-dapat na tumanggap CalFresh simula Hunyo 1st, 2019. Dahil sa pagbabagong ito, tinatayang humigit-kumulang 10,000 indibidwal sa Contra Costa County ang magiging karapat-dapat na ngayon para sa benepisyo sa pagkain. 

Matuto nang higit pa tungkol sa CalFresh  
Aplay para sa CalFresh
Kung ikaw ay isang tatanggap ng SSI/SSP, maaari kang mag-apply nang personal, sa pamamagitan ng koreo, sa pamamagitan ng fax, sa pamamagitan ng telepono o mag-apply online sa BenefitsCal.com or www.KuninCalFresh. Org.
I-download ang isang CalFresh application: ENG | ESP
CalFresh Expansion Fact Sheet