Pag-unawa sa Reporma sa Pangangalagang Pangkalusugan

Ang Abot-kayang Batas sa Pangangalaga

Sa 2010, ang Abot-kayang Care Act (ACA) ay naging pederal na batas. Pinasimulan nito ang pinakamahalagang pagbabago sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng US mula noong itatag ang Medicare noong 1965. Kabilang sa mga pangunahing tampok ng batas ang: