Programa ng Alternatibong Pagbabayad sa Pag-aalaga ng Bata/Welfare to Work Stage II

Ang programa ng CSB Stage II/CAPP ay nangangasiwa ng subsidized na pangangalaga sa bata sa pamamagitan ng diskarte sa vendor, na nagbibigay ng buo o bahagyang mga pagbabayad para sa pangangalaga sa bata ng mga karapat-dapat na pamilya. Ang mga programang ito ay idinisenyo upang mapakinabangan ang pagpili ng magulang sa pagpili ng pangangalaga sa bata. Ang mga magulang ay maaaring pumili ng mga serbisyo sa pangangalaga ng bata mula sa mga lisensyadong sentro at preschool, mga lisensiyadong bahay ng pangangalaga sa bata ng pamilya, o mga lisensyadong exempt na provider. HINDI binabayaran ng subsidized child care ang pribadong pag-aaral.

Ang CalWORKS Ang Stage II Child Care program ay limitado sa mga magulang na nakatanggap o nakatanggap na CalWORKS tulong na pera sa loob ng huling dalawampu't apat (24) na buwan. Ang aming California Alternative Payment Program (CAPP) ay tumutulong sa mga pamilyang tinutukoy ng Mga Serbisyong Pambata at Pamilya at ilang pamilyang may mababang kita. Pareho sa mga programang ito ay sumusuporta sa mga pamilya sa kanilang mga desisyon sa pangangalaga ng bata at gumagawa ng mga napapanahong pagbabayad sa kanilang mga napiling tagapagbigay ng pangangalaga sa bata.

Gumagana ang CSB alinsunod sa lahat ng naaangkop na batas ng estado at pederal na namamahala sa mga ahensya ng serbisyo ng tao. Sa direksyon ng mga regulasyon ng Title 5 ng Departamento ng Edukasyon ng California, pinangangasiwaan ng CSB ang programa ng subsidy sa pangangalaga ng bata sa isang walang diskriminasyon, na nagbibigay ng pantay na pagtrato at pag-access sa mga serbisyo nang walang pagsasaalang-alang sa lahi, kulay, relihiyon, edad, kasarian, bansang pinagmulan, sekswal. oryentasyon, o anumang iba pang kategorya na ipinagbabawal ng batas.

Maaaring paglingkuran ang mga bata mula sa kapanganakan hanggang sa kanilang ika-13 kaarawan, o hanggang edad 21 kung ang mga espesyal na pangangailangan ay na-verify na may naaangkop na dokumentasyon.

Ang mga patakarang nakapaloob sa Stage II handbook ay nilayon na balangkasin ang mga responsibilidad ng mga magulang na tumatanggap ng mga serbisyong sumusuporta sa pangangalaga ng bata mula sa CSB at tiyaking nauunawaan ng mga provider ang mga kinakailangan at responsibilidad para sa pakikilahok sa programa. Patakaran ng bureau na ito na tiyaking nauunawaan ng mga magulang ang kanilang mga opsyon, ipaalam sa mga magulang ang mga available na mapagkukunan ng pangangalaga sa bata at kapag natanggap ang kinakailangang dokumentasyon at buwanang kahilingan para sa mga form ng pagbabayad, magbigay ng tumpak at napapanahong mga serbisyo at pagbabayad sa mga provider.

Ang aming layunin ay upang maghatid ng mga serbisyong pansuporta sa mga pamilya ng Contra Costa County, kung saan maaaring makamit ng mga magulang ang kanilang mga pang-edukasyon at/o mga milestone sa karera habang ang kanilang mga anak ay umuunlad sa kanilang napiling mga programa sa pangangalaga sa bata. Susuportahan namin ang pagpili ng magulang at hikayatin ang lahat ng tagapagbigay ng pangangalaga sa bata na ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay sa pagpapaunlad at kalusugan at kaligtasan ng bata. Gagawin ng CSB ang lahat ng pagsusumikap upang mapaunlakan ang pagpili ng magulang ng alinman sa lisensyado o lisensyadong-exempt na mga provider. Gayunpaman, inilalaan ng CSB ang karapatang limitahan ang pagpili upang matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng (mga) bata.

Mahigpit kaming nagtatrabaho sa pamamagitan ng mga collaborative partnership sa loob ng mga komunidad ng Contra Costa County upang ipaalam at bigyan ng kapangyarihan ang mga magulang tungkol sa kanilang mga desisyon sa pangangalaga ng bata. Ang aming mga kawani ay sinanay na itaguyod ang mga regulasyon ng estado ng mga programang ito at patuloy na hinihikayat na dumalo sa mga aktibidad sa propesyonal na pagpapaunlad. Nagsasagawa kami ng taunang mga pagsusuri sa kawani at komunikasyon sa pagpapahalaga bilang isang kinakailangang kasangkapan para sa tagumpay.