Pakikilahok ng Magulang

Ang pakikilahok ng mga magulang at tagapag-alaga sa mga unang yugto ng buhay ng isang bata ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang matiyak ang tagumpay ng isang bata. Ang mga magulang at tagapag-alaga ay ang una at pinakamahusay na tagapagturo ng kanilang anak. Ang Paglahok ng Magulang sa aming mga programa ay isinama sa silid-aralan at sa administrasyon.

Hinihikayat ang mga magulang na makibahagi sa programa. Kasama sa ilang paraan para makilahok ang pagtulong sa silid-aralan, pagbibigay ng input sa kurikulum, pagdalo sa mga buwanang pagpupulong ng magulang, at paglahok sa iba't ibang Advisory Committee. Para sa mga pamilyang nakatala sa Head Start Program, ang mga magulang ay binibigyan ng pagkakataong lumahok sa pamamahala ng programa at paggawa ng desisyon sa Konseho ng Patakaran.

Ang pakikilahok ng parehong mga magulang sa karanasang pang-edukasyon ng kanilang mga anak ay tumutulong sa mga bata na maabot ang kanilang buong potensyal. Ang layunin ng programang Fatherhood ay mabigyan ang mga ama ng mga pagkakataon na mapabuti ang kanilang buhay upang mapabuti nila ang buhay ng kanilang mga anak. Ang Policy Council ay nagtatag ng Male Involvement Committee na ang layunin ay magplano ng mga aktibidad na hihikayat sa pakikilahok ng mga ama sa buhay ng kanilang mga anak at pamilya.

Ano ang Family Partnership Agreement?

Ang Family Partnership Agreement ay ang proseso ng pagtukoy sa mga lakas at interes at mga kinakailangang mapagkukunan ng bawat pamilya at pagtulong sa kanila sa pagtatakda at pagkamit ng kanilang mga layunin. Magsisimula ito sa pag-enroll gamit ang Parent Interest Survey. Sa paglaon, kapag ang pamilya ay kumportable sa mga kawani ng Comprehensive Services, sila ay uupo nang magkakasama upang magplano ng mga layunin at mga hakbang upang makamit ang mga layuning iyon, at tukuyin ang mga naaangkop na mapagkukunan ng komunidad.

Ano ang meron sa akin?

Ang mga programa ng Family and Children Services (FACS) ay nangangailangan na mayroon tayong mga magulang na kasangkot sa halos lahat ng aspeto ng ating mga programa. Tinatanggap namin ang mga magulang na tumulong sa mga klase, nag-aalok kami ng mga internship para sa mga kasanayan sa opisina, at kumukuha kami ng mga magulang bilang Teacher Assistant Trainees. Ang mga magulang ay nagpaplano ng mga aktibidad para sa mga pagpupulong ng magulang at mayroon kaming mga magulang na inihalal mula sa bawat sentro sa isang Konseho ng Patakaran sa Buong County. Magagamit ng mga magulang ang karanasan sa trabaho na ito sa mga aplikasyon sa trabaho at kolehiyo. Ang pinakamahalagang benepisyo sa lahat, ay ang pagmamalaki sa mukha ng iyong anak kapag nakita niya ang kanyang mga magulang na kasali sa kanilang paaralan. Ikaw ang pinakamalaking impluwensyang magkakaroon ng iyong anak. Kapag pinahahalagahan mo nang sapat ang kanilang mga karanasang pang-edukasyon upang makilahok, matututunan ng iyong anak kung gaano kahalaga ang pag-aaral at magiging maayos sila sa daan patungo sa tagumpay.