Kapansanan

Sa aming mga programang Head Start at Early Head Start, hindi bababa sa sampung porsyento ng aming mga puwang sa pagpapatala ay para sa mga batang may kapansanan. Nag-aalok kami ng buong hanay ng mga serbisyo upang matiyak na ang mga batang ito ay magiging kasing matagumpay ng iba pang mga bata sa aming programa.

Kasama sa mga serbisyong ito ang espesyal na edukasyon, kalusugan, mga serbisyong panlipunan, paglahok ng magulang, kalusugan ng isip, nutrisyon, at pamamahala ng kaso. Ang mga batang pinaghihinalaang may kondisyong may kapansanan at/o mga batang may kapansanan ay maingat na tinatasa upang matukoy kung anong mga serbisyo ang maaaring kailanganin. Para sa bawat bata na aming tinutulungan, gumagawa kami ng isang Individual Education Plan (IEP) o isang Individual Family Service Plan (IFSP) na nagbibigay ng suporta para sa kanilang paglipat sa Head Start at mamaya sa kanilang lokal na distrito ng paaralan.