Home-based na Opsyon

Ang ilang mga pamilyang may mga anak sa pagitan ng kapanganakan at kindergarten ay maaaring makatanggap ng mga serbisyo sa kanilang sariling tahanan. Pinopondohan ang mga serbisyong ito sa pamamagitan ng mga programang Early Head Start at Head Start.

Ang mga magulang na kalahok sa programang ito ay tumatanggap ng isa at kalahating oras na pagbisita mula sa isang Home Educator minsan sa isang linggo. Ang Home educator ay nagbibigay sa kanila ng mga materyal na pang-edukasyon at iba pang mga mapagkukunan na makakatulong sa kanilang ihanda ang kanilang mga anak para sa tagumpay sa paaralan. Ang mga bata ay sinusuri para sa mga espesyal na pangangailangan at tinutulungan ng Home Educator ang magulang na ma-access ang anumang mga espesyal na serbisyo na maaaring kailanganin ng kanilang anak upang suportahan ang kanilang pisikal, panlipunan at pang-edukasyon na pag-unlad.

Ang lahat ng serbisyong ibinibigay sa pamilyang binisita sa bahay ay kapareho ng kalidad ng ibinigay sa mga sentro. Ang pagkakaiba lang ay ang home setting, na ginagamit bilang learning environment, at ang magulang ang pangunahing tagapagturo. Ang tungkulin ng bisita sa bahay ay ang maging facilitator. Para sa Early Head Start, ang parent-child bonding at attachment ay isa sa pinakamahalagang layunin sa pagbisita sa bahay.

Sa mga home visit, ipinapakita ng Home Educators kung paano gamitin ang mga kagamitan sa pag-aaral na dala nila at ginagabayan ang magulang sa pagtuturo sa kanilang anak. Sa pagtatapos ng bawat sesyon, sinusuri ng magulang at guro ang aktibidad sa araw na iyon at pinaplano ng magulang ang mga aktibidad sa susunod na linggo kasama ang guro para sa susunod na pagbisita sa tahanan. Sa pagitan ng mga pagbisita, pinapalakas ng mga magulang ang mga kasanayan sa pag-aaral na ipinakita sa pagbisita sa bahay.

Dalawang beses sa isang buwan, dinadala ng Home Educator ang bata at magulang sa isang setting ng silid-aralan para sa isang karanasan sa pakikisalamuha sa iba pang mga pamilyang lumalahok sa programang nakabase sa tahanan. Pinahihintulutan nito ang bata na makipag-ugnayan sa ibang mga bata sa isang kapaligiran sa pag-aaral ng preschool at ikonekta ang magulang sa ibang mga magulang para sa suporta sa kapwa magulang. Ang mga magulang ay may pagkakataon na obserbahan ang kanilang mga anak sa pakikisalamuha sa ibang mga bata at upang obserbahan ang mga guro sa mga aktibidad sa pagtuturo ng grupo.

Sa panahon ng pagsasapanlipunan, ang mga masusustansyang pagkain ay inihahain at ang mga magulang ay binibigyan ng pagsasanay mula sa mga propesyonal sa iba't ibang paksang pinag-aalala ng mga magulang kabilang ang: nutrisyon, paglaki at pag-unlad ng bata, positibong disiplina, kaligtasan sa tahanan, at iba pang mga paksang pinili ng mga magulang simula interes sa kanila.

Inaanyayahan ang mga magulang na lumahok sa Konseho ng Patakaran ng Magulang bilang bahagi ng namamahala na istruktura para sa Head Start at Early Head Start.