Head Start Policy Council

Ang aming Head Start Policy Council ay nakikipagtulungan sa County Board of Supervisors at iba pang pangunahing tauhan ng pamamahala upang bumuo, suriin at aprubahan ang mga function ng pagpaplano, pangkalahatang pamamaraan, at mga isyu na may kaugnayan sa human resources. Ang Policy Council ay nagsisilbing link sa Head Start Parent Committee sa pakikipag-usap sa mga magulang upang matiyak na nauunawaan nila ang kanilang mga karapatan at pagkakataon sa aming mga programa, at upang hikayatin ang kanilang pakikilahok.

Ang Policy Council ay binubuo ng mga inihalal na kinatawan ng magulang ng kasalukuyan at nakaraang mga bata at mga lokal na kinatawan ng komunidad. Hindi bababa sa 51 porsiyento ng mga miyembro ay dapat na mga magulang o tagapag-alaga ng kasalukuyang naka-enroll na mga bata. Ang lahat ng miyembro ay manindigan para sa muling halalan taun-taon.

Ang mga pulong ng Policy Council ay ginaganap tuwing ikatlong Miyerkules ng buwan mula 6-8PM sa 500 Ellinwood Way, Pleasant Hill, CA.