Mensahe ni Camilla Rand

Ano ang Community Services?

Ang Community Services Bureau (CSB) ay bahagi ng isang pambansang network ng mga Community Action Agencies na itinatag ng 1964 War on Poverty upang tugunan ang pinagbabatayan na mga kondisyon na nagdudulot ng kahirapan. Noong 2006, ang Community Services Department ay ginawang bureau ng Employment and Human Services Department. Sa taunang badyet na halos $50 Milyon at humigit-kumulang 400 empleyado sa 15 direktang lokasyon ng serbisyo at maraming kasosyo sa buong county, ang CSB ang pinakamalaking tagapagbigay ng pangangalaga sa bata sa Contra Costa County. Bawat taon ay pinagsasama-sama namin ang mga pondo ng pederal na Head Start at State Child Development upang magbigay ng pangunahing buong araw, buong taon na Mga Serbisyo sa Edukasyon sa Maagang Bata sa mahigit 2,200 bata at kanilang mga pamilya.

Ang CSB ay ang ahensya ng Community Action para sa Contra Costa County sa pamamagitan ng pagpopondo ng Community Service Block Grant (CSBG) at ang CSB ay nagbibigay ng direktang tulong sa mga gastos sa enerhiya sa bahay, weatherization, at pagpopondo para sa mga organisasyong nakabatay sa komunidad upang tulungan ang populasyon na mababa ang kita na makaahon sa kahirapan.

Camilla Rand