Pagpapatala/Kwalipikado ba ako?

Mayroong tatlong magkakaibang paraan upang tingnan ang pagiging karapat-dapat para sa programang Head Start.

  1. Pagiging karapat-dapat sa edad: Ang mga batang nasa pagitan ng kapanganakan at limang taong gulang, at hindi pa sapat ang gulang upang pumunta sa Kindergarten, ay karapat-dapat sa edad para sa aming programa.
  2. Pagiging karapat-dapat sa kita: Mayroon kaming dalawang magkaibang mga alituntunin sa kita na sinusunod namin para sa lahat ng aming mga programa, na lahat ay nakabatay sa laki ng pamilya:
  3. Kailangan ng Pagiging Karapat-dapat: Kung ikaw ay nag-aaplay para sa aming buong araw, buong taon na programa, ang mga magulang ay kailangang nagtatrabaho, nasa paaralan o nagsasanay, o walang kakayahan. Kinakailangan ang dokumentasyon para sa lahat ng pangangailangan ng pangangailangan. Upang mag-aplay para sa aming programa, maaari mong gawin ang alinman sa mga sumusunod:
  1. I-print itong Pre-Application Screening form at ipadala ito sa aming programa gaya ng itinuro sa itaas ng form:
  2. Tawagan ang aming enrollment hotline number (Available ang pagsasalita ng Espanyol)
    • (925) 272-4727
  3. Magpadala ng isang email sa: