Paano pinipili ang mga pamilya para sa programa

Mayroong iba't ibang paraan upang mapili ang mga pamilya upang lumahok sa isa sa aming mga programa. Naka-enroll ang mga pamilya batay sa mga sumusunod (lahat ng enrollment ay napapailalim sa pagkakaroon ng pondo):

  1. Maaaring i-refer ang mga pamilya sa CSB para sa pagpapatala mula sa Children and Family Services (CFS), kung ang pangangalaga sa bata ay itinuturing na kinakailangang bahagi ng plano ng serbisyo.
  2. Maaaring i-enroll ang mga pamilya sa pamamagitan ng listahan ng pagiging karapat-dapat sa buong county kung magagamit, o sa pamamagitan ng listahan ng pagiging karapat-dapat na pinananatili ng CSB para sa mga pamilyang gustong lumahok sa subsidized na pangangalaga sa bata. Ang mga listahang ito ay nagra-rank ng mga pamilya sa kanilang kita at laki ng pamilya upang matiyak na ang pinaka-karapat-dapat na pamilya ay pinaglilingkuran sa oras ng pagpapatala. (Lahat ng pamilyang may CPS, o mga referral na nasa panganib, ay ipapatala bilang 1st priority.)
  3. Maaaring ilipat ang mga pamilya sa Stage II child care services mula sa Stage I child care unit kapag itinigil ang tulong na pera o kapag ang mga pamilya ay itinuturing na stable ng kanilang dating child care worker. (Ang mga pamilya ay maaaring direktang i-enroll sa Stage II na pagpopondo kung ang pamilya ay itinuturing na Stage II na karapat-dapat.)