Kwalipikado ba ako?

Mayroong iba't ibang paraan para maging kwalipikado ang mga pamilya para sa aming mga programa. Mayroong dalawang natatanging pinondohan na mga programa na aming pinangangasiwaan, Stage II at CAPP.

Stage II – Mga magulang sa pagtanggap ng CalWORKS pagbabayad ng tulong at dating CalWORKS mga magulang (mga nakatanggap CalWORKS sa loob ng dalawampu't apat (24) na buwan mula sa petsa ng aplikasyon para sa mga serbisyong sumusuporta sa pangangalaga ng bata) ay maaaring maging karapat-dapat para sa mga serbisyong tinustusan ng pangangalaga sa bata. Mayroong iba't ibang yugto ng pagpopondo sa programang ito at bawat isa ay may kanya-kanyang priyoridad at limitasyon. Responsibilidad ng Childcare Assistant Manager na makipagtulungan sa magulang upang matukoy ang naaangkop na yugto para sa mga serbisyo sa pangangalaga ng bata.

CAPP (California Alternative Payment Program) – Maaaring maging karapat-dapat ang mga pamilya para sa pagpopondo ng CAPP batay sa pangangailangan at pamantayan sa pagiging kwalipikado (tulad ng mga pamilyang nagtatrabaho na may mababang kita), na may 1st priyoridad para sa mga batang iyon na kasalukuyang tumatanggap ng mga serbisyong proteksiyon ng bata, o iyong mga bata na itinuturing na nasa panganib ng pang-aabuso, kapabayaan o pagsasamantala ng isang legal na kwalipikadong propesyonal.