Mga Serbisyo sa Advocacy

Araw-araw, ang mga kliyenteng may kapansanan ay tinatanggihan ng Mga Benepisyo sa Kapansanan ng Social Security. Marami sa mga kliyenteng ito ang nangangailangan ng tulong sa paggawa nito sa maze ng Social Security system. Ang mga serbisyo ng adbokasiya ay tumutulong sa mga kliyente na mahanap ang kanilang paraan sa proseso ng aplikasyon ng Social Security nang mas epektibo.

Sino ang maaaring tumanggap ng Mga Serbisyo sa Pagtataguyod?

Kung ikaw ay isang may kapansanan na tumatanggap ng General Assistance (GA), Cash Assistance Program for Assistance (CAPI), o isang CalWORKs kliyente at nag-a-apply para sa Supplemental Security Income (SSI) o tinanggihan ang SSI, maaari kang maging karapat-dapat para sa Mga Serbisyo ng Adbokasiya. Ang pagiging karapat-dapat sa SSI ay batay sa edad (65 o mas matanda), pagkabulag o kapansanan.

Tutulungan ba ako ng mga serbisyo ng Advocacy na mag-apply para sa SSI?

Kung karapat-dapat ka para sa Mga Serbisyo sa Adbokasiya, tutulungan ka ng isang Advocacy Social Worker sa proseso ng aplikasyon ng SSI kabilang ang pagtulong sa iyo sa pagkumpleto ng mga form ng aplikasyon ng SSI at pagpapadala ng aplikasyon sa Social Security. Ang Advocacy Social Worker ay kapanayamin ka upang mangalap ng panlipunan, pisikal, mental at emosyonal na impormasyon sa kalusugan tungkol sa iyo upang makabuo ng ulat ng Social Summary na isusumite sa Social Security para sa iyo.

Matapos maisampa ang aking aplikasyon sa SSI, anong iba pang mga serbisyo ang magagamit?

Tutulungan ka ng Advocacy Social Worker na makakuha ng mga rekord ng medikal at/o mental na kalusugan, mag-iskedyul at panatilihin ang mga appointment, at sundin ang maraming hakbang na kasangkot sa mahabang paglalakbay sa pagiging karapat-dapat sa SSI.

Paano ko magagamit?

Kung ikaw, o isang taong kilala mo, ay nangangailangan ng Mga Serbisyo sa Pagtataguyod, mangyaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na opisina sa iyo:

East CountyCentral CountyWest County
4545 Delta Fair Boulevard
Antioch, CA 94509
Fax: (925) 608-5989
400 Ellinwood Way
Pleasant Hill, CA 94523
Fax: (925) 228-0412
1305 Macdonald Avenue
Richmond, CA 94801
Fax: (510) 942-3886

Ang mga oras ng opisina sa bawat lokasyon ay
Lunes – Biyernes mula 8:00 am hanggang 5:00 pm

(866) 663-3225